ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – СОФИЯ

III ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – СОФИЯ – 20 – 22 ноември 2009 г.

Темата за  8-ми клас ====== Решения на темата

Темата за  9-ми клас ====== Решения на темата

Темата за 10-ми клас ====== Решения на темата

Темата за 11-ми клас ====== Решения на темата

Темата за 12-ми клас ====== Решения на темата

На 26-28.11.2010 г. ще се проведе четвъртото издание на Есенния математически турнир (ЕМТ) за ученици от 8-ми до 12-ти клас. ЕМТ е включен в календарите за извънкласна дейност на МОМН и СМБ и се организира със съдействието на Американска Фондация за България (АФБ). Резултатите от ЕМТ важат за определяне на разширения национален отбор за БОМ и участват при изчисляването на рейтинга на учениците.

Състезанието ще се проведе на 27.11.2010 г. от 10.00 до 14.30 часа в София в 125 СОУ “Проф. Боян Пенев”, жк Младост 1, до блок 43. То е индивидуално, като ще има индивидуално и отборно класиране. Всеки отбор се състои от 4 човека от съответния клас. За отборното класиране ще се сумират точките на участниците от съответния отбор. Не се разрешава участие на повече от един отбор от клас от училище, но броят на индивидуалните участници не е ограничен.

Р Е Г Л А М Е Н Т

за организирането и провеждане на IV Есенен Математически Турнир (ЕМТ)

ноември 2010 г., възрастова група 8.–12. клас

Този регламент е разработен съгласно Изискванията за провеждане на учени-ческите олимпиади и националните състезания на МОМН. Форматът на състезанието е еднакъв с форматите на Зимното математическо състезание и Пролетния математически турнир.

  1. Задачите за ЕМТ се изготвят от Жури, назначено от Комисията за извън-класна работа по математика към СМБ. Журито е 10-членно.

  2. Състезателните теми за ЕМТ се състоят от по 4 задачи. Първите две задачи са по материал от профилираната подготовка и се оценяват с 0 до 6 точки. Трета и четвърта задачи са по материал от свободноизбираемата подготовка и се оценяват с 0 до 7 точки. Отговорност за качеството на задачите носи Журито.

  3. За решаване на задачите на учениците се предоставя време от 4 часа и 30 минути. Работите се проверяват от отговорниците за класа, като по тяхна преценка за проверката могат да бъдат привлечени и учители, които не преподават в съответния клас. Отговорност за проверката носят Журито и привлечените за проверка учители.

  4. Контестации се допускат след обявяване на резултатите, ако участник смята, че е допусната грешка при оценяването на някоя от задачите му. Контестации се подават от ръководителя на отбора и, по изключение, от засегнатия ученик. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец подготвен от журито) за всяка оспорвана задача. Разглеждането на контестациите става в присъствието на отговорниците за съответния клас. При съгласие върху оценката за задачата, по която е подадена контестация, членовете на журито и подалият контестацията подписват бланката за контестация. При несъгласие въпросът се отнася до комисия по контестациите, включваща председателя на журито и един отговорник от друг клас и се разглежда в присъствието на ръководителя на отбора. Решението на комисията по контестациите е окончателно.

  5. Журито определя учениците, спечелили първа, втора и трета награда съобразно получените резултати.

ИЗТОЧНИК: http://sites.google.com/site/esenenmt/