****** 6 КЛАС ******

МАТЕМАТИКА 6. КЛАС

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Месец

Седмица

Тема

Тип на урока

1.

с

е

п

т

е

м

в

р

и

1

1.    Дробни числа (десетични дроби)

обобщ.

2.

2.    Дробни числа (десетични дроби)

обобщ.

3.

3.    Дробни числа (обикновени дроби)

обобщ.

4.

4.    Дробни числа (обикновени дроби

обобщ.

5.

2.

5.    Десетични и обикновени дроби

обобщ.

6.

6.    Част от цяло и процент

обобщ.

7.

7.    Лица на равнинни фигури

обобщ.

8.

8.    Правоъгълен паралелепипед. Лице на повърхнина и обем

обобщ.

9.

о

к

т

о

м

в

р

и

3.

9.     От пети клас знаем (обобщителен урок)

обобщ.

10.

10.      От пети клас знаем (обобщителен урок)

обобщ.

11.

11.      Можем ли сами? (Тест входящо ниво)

12.

12.    Действие степенуване с естествен степенен показател

н. зн.

13.

4.

13.    Умножение на степени с равни основи

н. зн.

14.

14.    Деление на степени с равни основи

н. зн.

15.

15.    Упражнение

упр.

16.

16.    Степенуване на произведение

н. зн.

17.

5.

17.    Степенуване на частно

н. зн.

18.

18.    Степенуване на степен

н. зн.

19.

19.      Дотук знаем

обобщ.

20.

20.      Можем ли сами? (Контролна работа)

21.

6.

21.      Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа

н. зн.

22.

22.      Упражнение

упр.

23.

23.    Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос

н. зн.

24.

24.    Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число

н. зн.

25.

7.

25.    Сравняване на рационални числа

н. зн.

26.

26.    Упражнение

упр.

27.

27.    Събиране на рационални числа с еднакви знаци

н. зн.

28.

28.    Упражнение

упр.

29.

н

о

е

м

в

р

и

8.

29.    Събиране на рационални числа с различни знаци

н. зн.

30.

30.    Упражнение

упр.

31.

31.    Свойства на събирането

н. зн.

32.

32.    Упражнение

упр.

33.

9.

33.    Упражнение

упр.

34

35.    Изваждане на рационални числа

н. зн.

35.

36.    Упражнение

упр.

36

36.    Алгебричен сбор

н. зн.

37.

10.

37.    Намиране неизвестно събираемо

н. зн.

38.

38.       Дотук знаем

обобщ.

39.

39.       Можем ли сами? (Контролна работа)

40.

40.       Умножение на рационални числа

н. зн.

41.

11.

41.       Упражнение

упр.

42.

42.       Свойства на умножението

н. зн.

43.

43.       Упражнение

упр.

44.

44.       Упражнение

упр.

45.

д

е

к

е

м

в

р

и

12.

45.       Деление на рационални числа. Свойства

н. зн..

46.

46.       Упражнение

упр.

47.

47.     Намиране на неизвестен множител

н. зн.

48.

48.    Степенуване на рационални числа

н. зн.

49.

13.

49.    Степен с нулев и цял показател

н. зн.

50.

50.    Упражнение (стандартен запис на числата)

н. зн.

51.

51.    Декартова координатна система. Координати на точка

н. зн.

52.

52.       Упражнение

упр.

53.

14.

53.       Таблично или графично представяне на данни

н. зн.

54.

54.       Разчитане на данни, представени таблично или графично

н. зн.

55.

55.       Упражнение

н. зн.

56.

56.       Средноаритметично на числа. Приложения

н. зн.

57.

я

н

у

а

р

и

15.

57.       Дотук знаем

обобщ.

58.

Подготовка за класна работа

обобщ.

59.

58.       Класна работа

60.

59.       Обиколка и лице на равнинна фигура

обобщ.

61.

16.

60.       Окръжност. Дължина на окръжност

н. зн.

62.

61.       Кръг. Лице на кръг

н. зн.

63.

62.       Упражнение

упр.

64.

63.       Многоъгълник. Правилен многоъгълник

н. зн.

65.

17.

64.       Лице на многоъгълник

н. зн.

66.

65.       Упражнение

упр.

67.

66.       Правоъгълен паралелепипед, куб

обобщ.

68.

67.       Призма. Правилна призма

н. зн.

69.

ф

е

в

р

у

а

р

и

18.

68.       Лице на повърхнина на права призма

н. зн.

70.

69.       Упражнение

упр.

71.

70.       Обем на права призма

н. зн.

72.

71.       Упражнение

упр.

73.

19.

72.       Пирамида. Правилна пирамида

н. зн.

74.

73.       Лице на повърхнина на правилна пирамида

н. зн.

75.

74.       Упражнение

упр.

76.

75.       Обем на правилна пирамида

н. зн.

77.

20.

76.       Упражнение

упр.

78.

77.       Дотук знаем

обобщ.

79.

78.       Можем ли сами? (Контролна работа)

80.

79.       Прав кръгов цилиндър

н. зн.

81.

21.

80.       Лице на повърхнина на цилиндър

н. зн.

82.

81.       Упражнение

упр.

83.

82.       Обем на цилиндър

н. зн.

84.

83.       Упражнение

упр.

85.

м

а

р

т

22.

84.       Прав кръгов конус

н. зн.

86.

85.      Лице на повърхнина на конус

н. зн.

87.

86.       Упражнение

упр.

88.

87.       Обем на конус

н. зн.

89.

23.

88.       Упражнение

упр.

90.

89.       Сфера. Лице (на повърхнина) на сфера

н. зн.

91.

90.       Кълбо. Обем на кълбо

н. зн.

92.

91.       Упражнение

упр.

93.

24.

92.       Дотук знаем

обобщ.

94.

93.       Можем ли сами? (Контролна работа)

95.

94.       Отношение. Пропорция

н. зн.

96.

95.     Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност

н. зн.

97.

25.

96.       Основно свойство на пропорциите

н. зн.

98.

97.       Приложение на пропорциите

упр.

99.

98.       Упражнение

упр.

100.

99.       Други свойства на пропорциите

н. зн.

101.

а

п

р

и

л

26.

100.    Упражнение

упр.

102.

101.    Представяне на данни. Кръгова диаграма

н. зн.

103.

102.    Разчитане на данни, представени чрез кръгова диаграма

н. зн.

104.

103.    Дотук знаем

обобщ.

105.

27.

104.    Можем ли сами? (Контролна работа)

106.

105.    Цял израз. Числена стойност на израз

н. зн.

107.

106.    Едночлен, нормален вид на едночлен

н. зн.

108.

107.    Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени

н. зн.

109.

28.

108.    Упражнение

упр.

110.

109.    Умножение, степенуване и деление на едночлени

н. зн.

111.

110.    Многочлен. Нормален вид на многочлен

н. зн.

112.

111.    Събиране и изваждане на многочлени

н. зн.

113.

м

а

й

29.

112.    Умножение на многочлен с едночлен

н. зн.

114.

113.    Упражнение

упр.

115.

114.    Умножение на многочлен с многочлен

н. зн.

116.

115.    Упражнение

упр.

117.

30.

116.    Дотук знаем

обобщ.

118.

Подготовка за класна работа

обобщ.

119.

117.    Класна работа

120.

118.    Множество на рационалните числа

обобщ.

121.

31.

119.    Събиране и изваждане на рационални числа

обобщ.

122.

119.   Събиране и изваждане на рационални числа

обобщ.

123.

120.   Умножение и деление на рационални числа

обобщ.

124.

120. Умножение и деление на рационални числа

обобщ.

125.

32.

121.  Степенуване. Координатна система

обобщ.

126.
121.  Степенуване. Координатна система

обобщ.

127.
122.  Равнинни фигури

обобщ.

128.
123.  Призми и пирамиди

обобщ.

129.

ю

н

и

33.

123.  Призми и пирамиди

обобщ.

130.
124.   Валчести тела

обобщ.

131.
124. Валчести тела

обобщ.

132.
125.   Пропорции

обобщ.

133.

34.

125. Пропорции

обобщ.

134.
126.  Цели изрази

обобщ.

135.
126. Цели изрази

обобщ.

136.
127.  Можем ли сами? (Заключителен тест)

МАТЕМАТИКА 6. КЛАС

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Ме-сец

Сед-мица

Тема

Тип на урока

1.

с

е

п

т

е

м

в

р

и

1.

1. Дробни числа (десетични дроби)

обобщ.

2.

2. Дробни числа (десетични дроби)

обобщ.

3.

3. Дробни числа (обикновени дроби)

обобщ.

4.

4. Дробни числа (обикновени дроби

обобщ.

5.

2.

5. Десетични и обикновени дроби

обобщ.

6.

6. Част от цяло и процент

обобщ.

7.

7. Лица на равнинни фигури

обобщ.

8.

8. Правоъгълен паралелепипед. Лице на повърхнина и обем

обобщ.

9.

о

к

т

о

м

в

р

и

3.

9. От пети клас знаем (обобщителен урок)

обобщ.

10.

10. От пети клас знаем (обобщителен урок)

обобщ.

11.

11. Можем ли сами? (Тест входящо ниво)

12.

12. Действие степенуване с естествен степенен показател

н. зн.

13.

4.

13. Умножение на степени с равни основи

н. зн.

14.

14. Деление на степени с равни основи

н. зн.

15.

15. Упражнение

упр.

16.

16. Степенуване на произведение

н. зн.

17.

5.

17. Степенуване на частно

н. зн.

18.

18. Степенуване на степен

н. зн.

19.

19. Дотук знаем

обобщ.

20.

20. Можем ли сами? (Контролна работа)

21.

6.

21. Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа

н. зн.

22.

22. Упражнение

упр.

23.

23. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос

н. зн.

24.

24. Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число

н. зн.

25.

7.

25. Сравняване на рационални числа

н. зн.

26.

26. Упражнение

упр.

27.

27. Събиране на рационални числа с еднакви знаци

н. зн.

28.

28. Упражнение

упр.

29.

н

о

е

м

в

р

и

8.

29. Събиране на рационални числа с различни знаци

н. зн.

30.

30. Упражнение

упр.

31.

31. Свойства на събирането

н. зн.

32.

32. Упражнение

упр.

33.

9.

33. Упражнение

упр.

34.

34. Изваждане на рационални числа

н. зн.

35.

35. Упражнение

упр.

36.

36. Алгебричен сбор

н. зн.

37.

10.

37. Намиране неизвестно събираемо

н. зн.

38.

38. Дотук знаем

обобщ.

39.

39. Можем ли сами? (Контролна работа)

40.

40. Умножение на рационални числа

н. зн.

41.

11.

41. Упражнение

упр.

42.

42. Свойства на умножението

н. зн.

43.

43. Упражнение

упр.

44.

44. Упражнение

упр.

45.

д

е

к

е

м

в

р

и

12.

45. Деление на рационални числа. Свойства

н. зн..

46.

46. Упражнение

упр.

47.

47. Намиране на неизвестен множител

н. зн.

48.

48. Степенуване на рационални числа

н. зн.

49.

13.

49. Степен с нулев и цял показател

н. зн.

50.

50. Упражнение (стандартен запис на числата)

н. зн.

51.

51. Декартова координатна система. Координати на точка

н. зн.

52.

52. Упражнение

упр.

53.

14.

53. Таблично или графично представяне на данни

н. зн.

54.

54. Разчитане на данни, представени таблично или графично

н. зн.

55.

55. Упражнение

н. зн.

56.

56. Средноаритметично на числа. Приложения

н. зн.

57.

я

н

у

а

р

и

15.

57. Дотук знаем

обобщ.

58.

Подготовка за класна работа

обобщ.

59.

58. Класна работа

60.

59. Обиколка и лице на равнинна фигура

обобщ.

61.

16.

60. Окръжност. Дължина на окръжност

н. зн.

62.

61. Кръг. Лице на кръг

н. зн.

63.

62. Упражнение

упр.

64.

63. Многоъгълник. Правилен многоъгълник

н. зн.

65.

17.

64. Лице на многоъгълник

н. зн.

66.

65. Упражнение

упр.

67.

66. Правоъгълен паралелепипед, куб

обобщ.

68.

67. Призма. Правилна призма

н. зн.

69.

ф

е

в

р

у

а

р

и

18.

68. Лице на повърхнина на права призма

н. зн.

70.

69. Упражнение

упр.

71.

70. Обем на права призма

н. зн.

72.

71. Упражнение

упр.

73.

19.

72. Пирамида. Правилна пирамида

н. зн.

74.

73. Лице на повърхнина на правилна пирамида

н. зн.

75.

74. Упражнение

упр.

76.

75. Обем на правилна пирамида

н. зн.

77.

20.

76. Упражнение

упр.

78.

77. Дотук знаем

обобщ.

79.

78. Можем ли сами? (Контролна работа)

80.

79. Прав кръгов цилиндър

н. зн.

81.

21.

80. Лице на повърхнина на цилиндър

н. зн.

82.

81. Упражнение

упр.

83.

82. Обем на цилиндър

н. зн.

84.

83. Упражнение

упр.

85.

м

а

р

т

22.

84. Прав кръгов конус

н. зн.

86.

85. Лице на повърхнина на конус

н. зн.

87.

86. Упражнение

упр.

88.

87. Обем на конус

н. зн.

89.

23.

88. Упражнение

упр.

90.

89. Сфера. Лице (на повърхнина) на сфера

н. зн.

91.

90. Кълбо. Обем на кълбо

н. зн.

92.

91. Упражнение

упр.

93.

24.

92. Дотук знаем

обобщ.

94.

93. Можем ли сами? (Контролна работа)

95.

94. Отношение. Пропорция

н. зн.

96.

95. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност

н. зн.

97.

25.

96. Основно свойство на пропорциите

н. зн.

98.

97. Приложение на пропорциите

упр.

99.

98. Упражнение

упр.

100.

99. Други свойства на пропорциите

н. зн.

101.

а

п

р

и

л

26.

100. Упражнение

упр.

102.

101. Представяне на данни. Кръгова диаграма

н. зн.

103.

102. Разчитане на данни, представени чрез кръгова диаграма

н. зн.

104.

103. Дотук знаем

обобщ.

105.

27.

104. Можем ли сами? (Контролна работа)

106.

105. Цял израз. Числена стойност на израз

н. зн.

107.

106. Едночлен, нормален вид на едночлен

н. зн.

108.

107. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени

н. зн.

109.

28.

108. Упражнение

упр.

110.

109. Умножение, степенуване и деление на едночлени

н. зн.

111.

110. Многочлен. Нормален вид на многочлен

н. зн.

112.

111. Събиране и изваждане на многочлени

н. зн.

113.

м

а

й

29.

112. Умножение на многочлен с едночлен

н. зн.

114.

113. Упражнение

упр.

115.

114. Умножение на многочлен с многочлен

н. зн.

116.

115. Упражнение

упр.

117.

30.

116. Дотук знаем

обобщ.

118.

Подготовка за класна работа

обобщ.

119.

117. Класна работа

120.

118. Множество на рационалните числа

обобщ.

121.

31.

119. Събиране и изваждане на рационални числа

обобщ.

122.

119. Събиране и изваждане на рационални числа

обобщ.

123.

120. Умножение и деление на рационални числа

обобщ.

124.

120. Умножение и деление на рационални числа

обобщ.

125.

32.

121. Степенуване. Координатна система

обобщ.

126.

121 Степенуване. Координатна система

обобщ.

127.

122. Равнинни фигури

обобщ.

128.

123. Призми и пирамиди

обобщ.

129.

ю

н

и

33.

123. Призми и пирамиди

обобщ.

130.

124. Валчести тела

обобщ.

131.

124. Валчести тела

обобщ.

132.

125. Пропорции

обобщ.

133.

34.

125. Пропорции

обобщ.

134.

126. Цели изрази

обобщ.

135.

126. Цели изрази

обобщ.

136.

127. Можем ли сами? (Заключителен тест)