****** 2 КЛАС ******

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА ВЪВ 2 КЛАС:

(ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС по учебника на Манова)
септември – 8 часа
Числата от 0 до 20. Събиране и изваждане (преговор)
1. Числата от 0 до 20
2. Събиране и изваждане на числата до 10
3. Събиране и изваждане на числата до 20
Числата от 20 до 100
4. Числата 20, 30, 40, …, 100 (четене, писане, броене)
5. Сравняване на числата 20, 30, 40, …, 100
6. Сравняване на числата 20, 30, …, 100. Разместително свойство на събирането
7. Изваждане на числата 20, 30, 40, …, 100
8. Дециметър
октомври – 16 часа
9. Съдружително свойство на събирането. Скоби
10. Числата от 21 до 100 (четене, писане, броене)
11. Редица на числата от 1 до 100
12. Представяне на числата от 21 до 100 като сбор от десетици и единици
13. Сравняване на числата до 100
Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване на десетицата
14. Събиране и изваждане (40 + 5, 45 – 5, 45 – 40)
15. Метър
16. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени (23 + 5)
17. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (28 – 5)
18. Събиране и изваждане
19. Събиране и изваждане
20. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (12 + 13)
21. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени (25 – 13)
22. Събиране и изваждане
23. Събиране и изваждане. Съставни текстови задачи
24. Страна на триъгълник и правоъгълник
ноември – 16 часа
25. Обиколка на триъгълник и правоъгълник
26. Събиране и изваждане на двуцифрени числа без преминаване (обобщение)
Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване на десетицата
27. Събиране на едноцифрени числа с преминаване (преговор)
28. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени с преминаване на десетица­та (преговор)
29. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени с преминаване на десетицата (17 + 4)
30. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (21 – 4)
31. Събиране и изваждане с преминаване
32. Събиране и изваждане. Неизвестно събираемо
33. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени (26 + 4)
34. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (30 – 4)
35. Събиране и изваждане на двуцифрени числа с едноцифрени
36. Събиране и изваждане на двуцифрени числа с едноцифрени
37. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (18 + 13)
38. Изваждане от двуцифрени числа на двуцифрени (31 – 13)
39. Събиране и изваждане на двуцифрени числа
40. Събиране и изваждане. Похвати за устно смятане
декември – 13 часа
41. Събиране и изваждане
42. Събиране и изваждане
43. Видове триъгълници според страните
44. Видове триъгълници според страните
45. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (25 + 15)
46. Изваждане на двуцифрени числа (40 – 15)
47. Събиране и изваждане на двуцифрени числа
48. Събиране и изваждане на двуцифрени числа
49. Събиране на двуцифрени числа със сбор 100
50. Изваждане на двуцифрени числа от 100
51. Събиране и изваждане. Записване решението на текстови задачи по два начина
52. Събиране и изваждане
53. Събиране и изваждане с преминаване (обобщение)
януари – 12 часа
Умножение и деление
54. Умножение
55. Умножение (множител, множители, произведение)
56. Разместително свойство на умножението
57. Разместително свойство на умножението
58. Деление
59. Деление (делимо, делител, частно). Връзка между умножение и деление
60. Умножение с 1
61. Деление с 1
62. Умножение с 2
63. Деление с 2
64. Умножение и деление с 2
65. Умножение и деление с 2
февруари – 12 часа
66. Умножение с 3
67. Деление с 3
68. Умножение и деление с 3
69. Умножение и деление с 3 („пъти повече, „пъти помалко)
70. Умножение и деление с 3
71. Умножение и деление с 3
72. Умножение с 4
73. Деление с 4
74. Умножение и деление с 4. Съдружително свойство на умножението
75. Умножение и деление с 4
76. Умножение и деление с 4. Ред на действията
77. Умножение и деление с 4
март – 12 часа
78. Умножение с 5
79. Деление с 5
80. Умножение и деление с 5
81. Умножение и деление с 5
82. Мерни единици за време. Минута
83. Мерни единици за време. Денонощие
84. Умножение и деление с 1, 2, 3, 4, 5 (обобщение)
85. Умножение с 6
86. Деление с 6
87. Умножение и деление с 6
88. Умножение и деление с 6
89. Умножение със 7
април – 9 часа
90. Деление със 7
91. Умножение и деление със 7. Съкратено записване на текстова задача
92. Умножение и деление със 7
93. Мерни единици за време (седмица, месец, година)
94. Мерни единици за време (седмица, месец, година)
95. Умножение с 8
96. Деление с 8
97. Умножение и деление с 8. Неизвестен множител
98. Умножение и деление с 8
май – 12 часа
99. Умножение с 9
100. Деление с 9
101. Умножение и деление с 9
102. Умножение и деление с 9
103. Умножение с 10
104. Деление с 10
105. Умножение с 0
106. Деление на 0 с число
107. Умножение и деление (обобщение)
Годишен преговор
108. Числата от 0 до 100
109. Събиране и изваждане на числата от 0 до 100
110. Таблично умножение и деление