****** 8 КЛАС ******

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА   В   8   КЛАС:

(ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО  СЪДЪРЖАНИЕ за  8  клас)  
Съгласно учебния план в 8. клас математиката се изучава 136 учебни часа (34 седмици по 4 часа седмично),
а в профилираните паралелки с прием след 7. клас – 108 часа (36 седмици по 3 часа седмично).
на часa Месец Тема Тип на урока 
Начален преговор
1 Септември Цели изрази о.
2 Основни геометрични фигури о.
3 Линейни уравнения с едно неизвестно и свеждащи се към тях уравнения о.
4 Модулни уравнения о.
5 Линейни неравенства с едно неизвестно о.
6 Параметрични уравнения и неравенства о.
7 Октомври Общи задачи о.
8 Еднакви триъгълници о.
9 Успоредник. Видове успоредници о.
10 Неравенства в триъгълника о.
11 Трапец. Равнобедрен трапец о.
12 Общи задачи о.
Контролна работа (входно ниво)
Квадратен корен
13 Квадратен корен н.
14 Свойства на квадратните корени н.
15 Изнасяне и внасяне на множители извън и под квадратен корен н.
16 Рационализиране на дроби н.
Квадратно уравнение
17 Квадратен тричлен н.
18 Ноември Решаване на непълни квадратни уравнения н.
19 Формула за корените на ax2 + bx + c = 0 н.
20 Решаване на квадратно уравнение (Продължение) к.
21 Съкратена формула за корените на ax2 + bx + c = 0 н.
22 Общи задачи върху квадратен корен и квадратно уравнение Какво да запомним (Квадратен корен. Квадратно уравнение) Задачи за самоконтрол Контролна работа о.
Вектори
23 Вектор. Равенство на вектори н.
24 Събиране и изваждане на вектори н.
25 Умножение на вектор с число н.
26 Общи задачи о.
27 Средна отсечка в триъгълник н.
28 Упражнение (Средна отсечка в триъгълник) у.
29 Делене на дадена отсечка в дадено отношение н.
на часa Месец Тема Тип на урока
30 Декември Медицентър на триъгълник н.
31 Упражнение (Медицентър на триъгълник) у.
32 Средна основа на трапец н.
33 Упражнение (Средна основа на трапец) у.
34 Общи задачи Какво да запомним Задачи за самоконтрол о.
Класна работа о.
Функции
35 Правоъгълна координатна система (Преговор) к.
36 Упражнение (Правоъгълна координатна система) у.
37 Понятието функционална зависимост. Начини на задаване н.
38 Функции. Графики на функции н.
39 Упражнение I (Функции) у.
40 Януари Упражнение II у.
41 Линейна функция н.
42 Упражнение (Линейна функция) у.
43 Права пропорционалност н.
44 Обратна пропорционалност н.
45 Графика на обратната пропорционалност н.
46 Упражнение (Права и обратна пропорционалност) у.
47 Връзка между линейна функция, линейни уравнения и неравенства о.
48 Функцията y = ax2 н.
49 Общи задачи Какво да запомним (Функции) Задачи за самоконтрол о.
Еднаквости
50 Февруари Централна симетрия н.
51 Еднаквост н.
52 Осева симетрия н.
53 Транслация н.
54 Ротация н.
55 Общи задачи Какво да запомним Задачи за самоконтрол о.
Системи линейни уравнения с две неизвестни
56 Уравнения с две неизвестни н.
57 Линейни уравнения с две неизвестни н.
58 Системи линейни уравнения с две неизвестни. Графично решаване н.
59 Решаване на системи линейни уравнения чрез заместване н.
60 Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране н.
61 Упражнение (Решаване на системи линейни уравнения) у.
62 Приложение на системи линейни уравнения при моделиране н.
на часa Месец Тема
63 Март Общи задачи Какво да запомним (Системи линейни уравнения с две неизвестни) Задачи за самоконтрол
Контролна работа
Системи линейни неравенства с едно неизвестно
64 Числови интервали
65 Системи линейни неравенства с едно неизвестно
66 Приложения на системи линейни неравенства с едно неизвестно
67 Упражнение (Системи линейни неравенства с едно неизвестно)
68 Неравенството |ax + b| < c
69 Упражнение (Неравенството |ax + b| < c)
70 Неравенството |ax + b| > c
71 Упражнение (Неравенството |ax + b| > c)
72 Общи задачи Какво да запомним Задачи за самоконтрол
Контролна работа
Окръжност и многоъгълник
73 Свойства на симетралите в триъгълник. Описана окръжност
74 Април Симетрали в триъгълник и описана окръжност. Приложения
75 Взаимни положения на права и окръжност
76 Допирателни на окръжност
77 Централни ъгли, дъги и хорди
78 Диаметри, хорди и дъги в окръжност
79 Упражнение (Хорди и дъги в окръжност)
80 Вписан ъгъл
81 Вписани ъгли. Приложения
82 Май Ъгли, чиито рамене пресичат окръжност
83 Общи задачи Какво да запомним Задачи за самоконтрол
Контролна работа
84 Допирателна към окръжност през външна точка
85 Окръжност, вписана в триъгълник
86 Упражнение (Окръжност, вписана в триъгълник)
87 Две окръжности
88 Упражнение (Две окръжности)
89 Четириъгълник, вписан в окръжност
90 Четириъгълник, описан около окръжност
91 Упражнение (Вписан четириъгълник. Описан четириъгълник)
92 Общи задачи Какво да запомним Задачи за самоконтрол
Класна работа
93 Задачи за построение (Преговор с допълнение)
на часа Месец Тема Тип на урока Стр.
94 Юни Упражнение (Задачи за построение) у. 216
95 Геометрично място на точките, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл н. 218
96 Геометрично място на точките, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл. Приложения у. 220
97 Геометрични места на точки у. 222
98 Метод на геометричните места при решаване на задачи за построение н. 224
99 Общи задачи о. 226
Годишен преговор
100 Квадратен корен о. 228
101 Квадратен тричлен о. 229
102 Графики на функции и на уравнения о. 230
103 Системи линейни уравнения с две неизвестни о. 232
104 Системи линейни неравенства с едно неизвестно о. 234
105 Забележителни точки в триъгълника о. 235
106 Вписан и описани многоъгълници о. 237
107 Общи задачи о. 239