****** 7 КЛАС ******

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА В 7 КЛАС по НОВАТА ПРОГРАМА от 2018/2019 учебна година

  ЦЕЛИ ИЗРАЗИ
  Рационален израз. Променливи и постоянни величини
  Числена стойност на израз
  Едночлен. Нормален вид на едночлен
  Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени
  Умножение, степенуване и деление на едночлени.
  Многочлен. Нормален вид на многочлен
  Събиране и изваждане на многочлени
  Умножение на многочлен с едночлен
  Умножение на многочлен с многочлен
  Тъждествени изрази
  Тъждествата (a ± b)? = a? ± 2ab + b?
  Тъждествата  (a ± b)? =a? ±3a?b + 3ab? ± b?
  Тъждеството  (a + b)(ab) = a? – b?
  Тъждествата a? ± b? = (a ± b)(a? ? ab + b?)
  Формули за съкратено умножение. Приложение
  Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител.
  Разлагане чрез формулите за съкратено умножение
  Разлагане чрез групиране
  Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи
  Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения.
  Обобщение на темата „Цели изрази“
  Тестове върху темата „Цели изрази“
  УРАВНЕНИЯ
  Уравнение с едно неизвестно. Преговор с допълнение
  Еквивалентни уравнения
  Линейни уравнения
  Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0
  Уравнението |ax + b| = c
  Уравнения, свеждащи се до линейни
  Моделиране с линейни уравнения
  Задачи от движение
  Задачи от работа
  Задачи от капитал
  Задачи от смеси и сплави
  Обобщение на темата „Уравнения“
  Тестове върху темата „Уравнения“
  ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
  Въведение в геометрията
   Основни геометрични фигури и построения
  Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави
  Построения с линия и пергел
  Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета
  Признаци за успоредност на две прави
  Аксиома за успоредните прави
  Свойства на успоредните прави
  Триъгълник
  Сбор на ъглите в триъгълник
  Външен ъгъл на триъгълник
  Триъгълник. Упражнение
  Обобщение на темата „Основни геометрични фигури“
  Тестове върху темата „Основни геометрични фигури“
  Подготовка за

класна работа №1

  Класна работа №1
  Еднакви триъгълници. Въведение
  Първи признак за еднаквост на триъгълници
  Втори признак за еднаквост на триъгълници
  Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник
  Симетрала на отсечка. Построяване на симетрала на дадена отсечка.
  Трети признак за еднаквост на триъгълници
  Перпендикуляр от точка до права
  Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°
  Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник.
  Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника
  Ъглополовяща на ъгъл. Построяване на ъглополовяща на даден ъгъл
  Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник
  Обобщение на темата „Еднакви триъгълници“
  Тестове върху темата „Еднакви триъгълници“
  НЕРАВЕНСТВА
  Числови неравенства. Въведение
  Числови неравенства. Свойства
  Линейно неравенство с едно неизвестно
  Еквивалентни неравенства
  Представяне на решенията на линейно неравенство с числови интервали и графично върху числова ос
  Неравенства, свеждащи се до линейни
  Приложение на линейните неравенства
  Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
  Неравенство на триъгълника
  Обобщение на темата „Неравенства“
  Тест върху темата „Неравенства“
  УСПОРЕДНИК
  Успоредник. Свойства
  Признаци за успоредник
  Правоъгълник
  Ромб
  Квадрат
  Видове успоредници. Упражнение
  Обобщение на темата „Успоредник“
  Тестове върху темата „Успоредник“
  ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
  Организиране и представяне на данни. Построяване и интерпретиране на кръгови диаграми
  Задачи от вероятност на събития
  Практически задачи върху темата „Елементи от вероятности и статистика“
  Тестове върху темата „Елементи от вероятности и статистика“
  Подготовка за

класна работа №2

  Класна работа №2
  ПОСТРОЕНИЯ С ЛИНИЯ И ПЕРГЕЛ
  Построяване на триъгълник по две страни и ъгъл между тях
  Построяване на триъгълник по страна и два прилежащи ъгъла
  Построяване на триъгълник по три страни
  Построяване на успоредник.
  ИЗХОДНО НИВО
  Преговор ЦЕЛИ ИЗРАЗИ
  Преговор Триъгълник
  Преговор Уравнения
  Преговор Еднакви триъгълници
  Преговор Неравенства
  Преговор Успоредник
  Годишен преговор

!!! НВО    по    БЕЛ   ЗА   7  клас   е   на 17.06.2019 г.

!!! НВО    по    МАТЕМАТИКА   ЗА   7  клас   е   на 19.06.2019 г.

Подробности вижте тук: График за прием след 7 клас

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––