****** 5 КЛАС ******

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА   В   5   КЛАС:

(ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО  СЪДЪРЖАНИЕ за  5  клас)

34 учебни седмици по 4 часа - 136 часа годишно

От тях:

Уроци за усвояване на нови знания (н)

Уроци за затвърдяване на знанията и формиране на умения и навици (з) 

Уроци за обобщаване и систематизиране на знанията (о)

Уроци за контрол на знанията (к)

№ на                	Тема на урока  (тип)
урока

Септември

1. Четене, писане и сравняване на естествени числа     (о) 2. Събиране и изваждане на естествени числа   (о) 3. Свойства на събирането. Намиране на неизвестно число - събираемо, умаляемо, умалител   (о) 4. Умножение. Свойства на умножението   (о) 5. Деление на естествени числа. Намиране на неизвестно число - множител, делимо, делител    (о)         Контролна работа  (к) 6. Обикновени дроби  (н)

Октомври

7. Десетични дроби                                                                                  н 8. Четене и сравняване на десетични дроби                                                           н 9. Числов лъч. Изобразяване на десетична дроб върху числов лъч                                       н 10. Събиране без преминаване                                                                          н 11. Събиране с преминаване                                                                                  н 12. Упражнение                                                                                        з 13. Свойство на сбора на десетични дроби                                                                   н 14. Упражнение                                                                                              з 15. Изваждане на десетични дроби                                                                           н 16. Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител                                                 н 17. Упражнение                                                                                        з 18. Упражнение                                                                                       з         Контролна работа                                                                                 к 19. Умножение на десетични дроби с 10, 100, 1000...                                                         н 20. Деление на десетични дроби с 10, 100, 1000...                                                           н 21. Умножение на десетична дроб с естествено число                                                         н 22. Умножение на десетична дроб с десетична дроб                                                        н

Ноември

23. Упражнение                                                                                        з 24. Упражнение                                                                                              з 25. Деление на десетична дроб с естествено число                                                           н 26. Упражнение                                                                                          з 27. Упражнение                                                                                       з 28. Деление на десетична дроб с десетична дроб                                                         н 29. Упражнение                                                                                              з 30. Упражнение                                                                                             з         Контролна работа                                                                                 к 31. Триъгълник. Видове триъгълници.         Преговор                                                                                          о 32. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права                                              н 33. Височина на триъгълник                                                                               н 34. Лице на правоъгълник. Мерни единици за лице                                                             н 35. Лице на правоъгълен триъгълник                                                                     н 36. Упражнение                                                                                             з 37. Лице на триъгълник                                                                                     н 38. Упражнение                                                                                         з

Декември

39. Упражнение                                                                                          з 40. Обратни задачи от лице на триъгълник                                                              н 41. Успоредник                                                                                       н 42. Обиколка на успоредник                                                                                  н 43. Лице на успоредник                                                                                      н 44. Упражнение                                                                                              з 45. Упражнение                                                                                             з         Класна работа 46. Трапец                                                                                           н 47. Лице на трапец                                                                                       н 48. Обратни задачи за лице на трапец                                                                       н 49. Упражнение                                                                                              з

Януари

50. Упражнение                                                                                         з 51. Упражнение                                                                                         з         Контролна работа                                                                                     к 52. Правоъгълен паралелепипед. Куб                                                                          н 53. Развивка на правоъгълен паралелепипед                                                              н 54. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед                                                   н 55. Упражнение                                                                                              з 56. Обем на правоъгълен паралелепипед                                                                   н 57. Връзки между кубичните единици                                                                   н 58. Упражнение                                                                                           з 59. Упражнение                                                                                        з         Контролна работа                                                                                        k

Февруари

60. Деление с остатък                                                                                    н 61. Делител и кратно на естествено число                                                                    н 62. Прости и съставни числа                                                                          н 63. Делимост на сбор и произведение                                                                  н 64. Признак за делимост на 2                                                                               н 65. Признак за делимост на 5                                                                           н 66. Признак за делимост на 3                                                                               н 67. Разлагане на естествените числа на произведение от прости множители                                     н 68. Общо кратно на естествени числа                                                                         н 69. Упражнение                                                                                          з         Контролна работа                                                                                       к 70. Правилни и неправилни дроби                                                                        н 71. Упражнение                                                                                       з

Март

72. Обикновените дроби и естествените числа                                                                 н 73. Упражнение                                                                                              з 74. Сравняване на дроби с равни знаменатели и на дроби с равни  числители                                   н 75. Основно свойство на дробите                                                                        н 76. Разширяване и съкращаване на обикновени дроби                                                      н 77. Упражнение                                                                                              з 78. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател. Сравняване на дроби                               н 79. Упражнение                                                                                       з 80. Събиране и изваждане на дроби с равни знаменатели                                                     н 81. Упражнение                                                                                             з 82. Събиране на дроби с различни знаменатели                                                           н 83. Свойства на сбора на обикновени дроби                                                                 н 84. Упражнение                                                                                              з 85. Изваждане на дроби с различни знаменатели                                                               н 86. Упражнение                                                                                        з 87. Упражнение                                                                                              з        Контролна работа                                                                                   к

Април

88. Смесени числа                                                                                     н 89. Събиране на смесени числа                                                                        н 90. Изваждане на смесени числа                                                                             н 91. Упражнение                                                                                            з 92. Упражнение                                                                                       з 93. Превръщане на десетични дроби в обикновени                                                         н 94. Превръщане на обикновени дроби в десетични                                                          н 95. Упражнение                                                                                              з 96. Умножение на обикновени дроби                                                                           н 97. Упражнение                                                                                        з 98. Свойства на умножението на обикновени дроби                                                        н 99. Упражнение                                                                                             з

Май

100. Упражнение                                                                                          з 101. Деление на обикновени дроби                                                                            н 102. Упражнение                                                                                         з 103. Упражнение                                                                                           з 104. Упражнение                                                                                         з 105. Приложение на действия с дроби при лица на фигури                                                   н 106. Крайни и безкрайни десетични дроби                                                                  н 107. Закръгляване на десетични дроби. Приближена стойност на десетична дроб                                  н 108. Упражнение                                                                                        з         Класна работа                                                                                           k 109. Намиране на част от число                                                                        н 110. Упражнение                                                                                              з 111. Намиране на число по дадена част от него                                                         н 112. Упражнение                                                                                           з 113. Проценти. Намиране на проценти от число                                                                 н 114. Упражнение                                                                                          з

Юни

115. Упражнение                                                                                              з 116. Намиране на число по дадени проценти от него                                                            н 117. Упражнение                                                                                       з 118. Упражнение                                                                                              з 119. Изразяване на число като процент от друго число                                                        н 120. Упражнение                                                                                              з 121. Таблици и диаграми                                                                                     н 122. Упражнение                                                                                              з         Контролна работа                                                                                        k