НБУ – 2022

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ – ТЕСТ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ТОП)

 

Тест по общообразователна подготовка (ТОП) се провежда онлайн през платформата e-кандидат-студент: https://cstudent.nbu.bg
Достъпът до платформата се осъществява чрез кандидатстудентския Ви номер и парола на датата и часа, за които сте се регистрирали и заплатили явяването си.

 

Следете кандидатстудентската информация и на страницата ни във Фейсбук – „Кандидат-студенти НБУ 2022/2023“: https://www.facebook.com/groups/824983324787817

 

 

Вход към е-кандидат-студент за онлайн регистрация за ТОП, програми и проверка на резултати

 

Ръководство –  как да се запишете за ТОП и класиране

 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ НА ТОП

.

Изтеглете

 Примерен ТОП

 

Описание на ТОП

 

 РАЗДЕЛИТЕ НА ТОП

 

 1. Български език; 2. Литература; 3. История; 4. География; 5. Математика; 6. Физика; 7. Химия; 8. Биология; 9. Разсъждения; 10. Семантика
 • Във всеки раздел има по 10 въпроса – общо 100 въпроса.
 • Максималният брой точки също е 100.
 • Всеки въпрос има 5 възможни отговора.
 • Само един от отговорите е верен.
 • Ако маркирате няколко отговора на един въпрос, не получавате точки.
 • Ако не посочите нито един отговор или ако посочите грешен отговор, не ви се отнемат точки.

КАК, КОГА И КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТИ?

 • Изпитите се провеждат в отделни сесии през цялата година.
 • Тестът се провежда онлайн https://cstudent.nbu.bg/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f.
 • Изпитните сесии започват от 9.30 часа, от 12:30 часа или от 15.00 часа.

 

КОГА ИЗЛИЗАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТОП И КАК МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ?

 • Резултатите излизат в началото на седмицата след изпитната сесия.
 • Можете да проверите резултата си на www.nbu.bg в менюто Електронни услуги най-долу на началната страница, като в е-кандидат-студент въведете кандидатстудентския си номер и парола.

 

НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА В ПОМОЩ НА УСПЕШНОТО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТА

 • Тестът спокойно може да бъде решен за 100 минути. Няма нужда да бързате.
 • Започнете от раздела, който е най-лесен за вас. Не е задължително да следвате реда на самия тест.
 • Първоначално отделяйте само по няколко секунди на въпрос. Ако някой въпрос ви затрудни, го оставете за по-късно.
 • Не бързайте да решавате раздел „Разсъждения“, защото въпросите в него отнемат повече време.
 • Направете втори преглед на оставените въпроси от другите раздели. Сега можете да се задържите на тях и по-дълго.
 • Едва след втория преглед се заемете с въпросите от „Разсъждения“.
 • Накрая се опитайте да решите и онези въпроси, които най-много са ви затруднили.
 • Четете внимателно всеки въпрос. Внимавайте дали не е зададен отрицателно (напр. „В кое изречение няма грешка?“)
 • Винаги прочитайте всички възможни отговори и тогава вземайте решение кой е верният. Някой от първите отговори може да ви се стори верен, но когато видите останалите, да усетите, че е непълен или неточен.
 • Ако не сте сигурни кой е верният отговор, изключете най-малко вероятните.
 • В „Разсъждения“ често има въпроси, които се решават по-лесно, ако си начертаете (нарисувате) някакъв модел, схема или таблица на листа за чернова.

 

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ТОП?

 • За раздел Български език:
  • Припомнете си чрез някой речник или учебник правилата за правопис и пунктуация, като например: представки, наставки и окончания, двойни съгласни, пълен и непълен член, главни и малки букви, слято и полуслято писане, съгласуване по род и число; запетайки, тирета, двоеточия, кавички и др.
 • За раздел Литература:
  • Направете си таблица с литературните направления, българските автори, техните основни произведения, жанровете им и главните герои в тях.
 • За раздел История:
  • Направете си таблица с трите български царства, владетелите през всяко едно от тях и основните събития, свързани с тези владетели.
 • За раздел География:
 • Вземете учебен атлас на България и се опитайте да запомните как са разпределени природните ресурси, промишлената и селскостопанската продукция в различните райони на страната. Най-важни са областитерелеф, климат, води, почви, растителност, животински свят, население, полезни изкопаеми, промишленост, селско стопанство, екология и туризъм.
 • За раздел Математика:

Припомнете си:

 • как се решават задачи за скорост, време, път и работа.
 • как се намират най-малко общо кратно, средно аритметично, логаритъм, процент.
 • основните правила за решаване на уравнения, системи, неравенства, функции и прогресии.
 • някои свойства в геометрията като еднаквост и подобие на фигури и тела; връзки между височини, медиани, ъглополовящи и др.
 • формулите за лице и обиколка на: триъгълник, правоъгълник, ромб, трапец и окръжност; пирамида, паралелепипед, конус и сфера.
 • За раздел Физика:
  • Припомнете си основните закони и правила от физиката на елементарните частици; механиката; термодинамиката; вълновите движения; светлината, оптиката; електромагнетизма; електростатиката и физиката на космоса.
 • За раздел Химия:
  • Вземете таблицата на Менделеев и чрез нея си припомнете група, период, масово число, алотропни форми, метален/неметален характер, степен на химична активност, разтворимост и др.
  • Припомнете си основните химични процеси и техните особености като окисление, хидратация, реакции с киселини и основи, електролиза и химично равновесие.
  • Не забравяйте и органичната химия:естери, алкохоли, алкани, белтъци, полимери и др.
 • За раздел Биология:
 • Анатомия и физиология на човека: кости, мускули, органи, тъкани, жлези, болести, генетика и др.
 • Клетка: строеж, видове, функциониране и т. н.
 • Растителен и животински свят:царства, родове, видове, съобщества, екология и др.
 • Биологична еволюция на системите: кръвоносна, храносмилателна, отделителна, дихателна, размножителна, нервна, двигателна и др.
 • В раздел Разсъждения се проверява разбиране при четене и логическо мислене, а в Семантика – познаване на смисъла на думи и изрази, асоциативни връзки и др. под.

 

Tелефон за контакт:

E-mail: cstudent@nbu.bg

 

Възможности за онлайн записване и явяване на Тест по общообразователна подготовка за академичната 2023/2024 г. 

 

 

Записване за изпитна сесия* Провеждане на изпитна сесия
Срок Място Дата Място
до 29 септември 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

30 септември 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

kandidati.nbu.bg

до 6 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

7 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

kandidati.nbu.bg

до 12 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

 13,14 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

kandidati.nbu.bg

до 20 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

 21,22 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

kandidati.nbu.bg

до 26 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

 27,28 октомври 2022 г. онлайн

https://cstudent.nbu.bg

kandidati.nbu.bg

 

 

*В рамките на една изпитна сесия, кандидат-студентите имат възможност

да записват само една от посочените дати.

 

Описание и примерен вариант на ТОП

 

Времетраенето на онлайн ТОП е 100 мин. Изпитните сесии започват от 9.30 часа, от 12:30 часа или от 15.00 часа. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

==================
Кандидатстудентският изпит в НБУ е Тест по общообразователна подготовка (ТОП). НБУ предлага няколко сесии на ТОП.
Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.
Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.
На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър). На ТОП обаче се явяват кандидатстващите за магистърска програма „Архитектура“ и магистърска програма „Право“).

==================================================================

Дати за записване и за провеждане на ТОП през 2010 година

Сесии на ТОП за 2010 г.

Записване
Провеждане
срок
място
дата
място
от 25 януари
до 16 февруари
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Видин,
ЛЦ Пловдив
20 и 21  февруари
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 6 април
10 и 11  април
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 1 юни
5 и 6 юни
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 13 юли
17 и 18  юли
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Пловдив
от 30 август
до 8 септември
(за програми с неизчерпан лимит)
11 септември
НБУ – София

ПРИМЕРНИ  ТОП  ТЕСТОВЕ:

ТОП  1

ТОП  2

ТОП  3

ТОП  4

Допълнителна информация на адрес:  http://www.nbu.bg/index.php?l=31

Описание на ТОП

Предназначение на ТОП
• Основната функция на ТОП е да се оцени равнището на общата подготовка на кандидат-студентите в областта на хуманитарните и природо-математическите дисциплини, изучавани в гимназиалната степен на българските училища. Съдържанието на тестовите въпроси от тези области не излиза извън рамките на учебната програма за средните общообразователни училища и техникумите.
• Част от въпросите са свързани и с решаване на практически задачи, разчитане на графики и таблици. С теста се подлагат на проверка и уменията за разбиране на по-сложни текстове, за организиране и анализиране на информацията в тях и за извеждане на обосновани изводи от нея; способността за аргументиране на предположения; уменията за логическо и критично мислене, за осъществяване на асоциативни връзки и аналогии; уменията за работа със значенията на думи и изрази.
Структура на теста и въпросите
• Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в две части: Общообразователна подготовка (по десет въпроса, разпределени в следните раздели: Български език, Литература, История, География, Математика, Физика, Химия и Биология) и Логически въпроси (по десет въпроса, разпределени в раздели Разсъждения и Семантика).
• Въпросите във всички раздели на теста са от типа “въпроси с множествен избор” – съдържат условие, към което са дадени 5 различни отговора. Задачата на кандидат-студента е да посочи най-подходящия отговор.
• По-специфични са текстовете от раздел “Разсъждения”. Най-често те са адаптирани откъси от различни източници: статии от печата, писма, рекламни съобщения, неофициални дискусии и разговори. Те изискват да се прочете текстът, да се разбере информацията, която съдържа, и да се отговори на въпросите към него.
• Само един от предложените отговори е верен и съответства напълно на условието на въпроса.
Изпълнение на теста
• В началото на изпита всеки кандидат-студент получава от квесторите тестова книжка, лист за отговори и лист за чернова.
Тестовата книжка съдържа въпросите и пет алтернативни отговора към всеки от тях. Само един от отговорите е правилен.
Листът за отговори е официален изпитен документ, в който се отбелязват отговорите на тестовите въпроси и саморъчно се попълват данните:
o датата на изпита
o трите имена по лична карта
o единен граждански номер
o кандидатстудентски номер
o вариант на теста
• На листа за чернова се отбелязвате всичко, което е необходимо за правилното решаване на въпросите. Черновата не е официален изпитен документ и написаното на нея не се взема предвид при оценяването на теста.
Продължителност на изпита
• Времето за работа върху теста е 3 (три) астрономически часа. След изтичане на определеното време всички получени изпитни материали, включително и листът за чернова, се предават на квесторите.
• Опитите за преписване по време на изпита и за изнасяне на изпитни материали се санкционират чрез анулиране на изпитната работа.
Резултати от теста
• Всеки правилен отговор носи една точка.
• Сборът от получените точки представлява общият резултат от ТОП, който е един от балообразуващите компоненти в класирането.
• Общият резултат от ТОП се изчислява като сума от резултатите от различните раздели на теста. Тъй като обемът на теста е 100 въпроса, максималният общ резултат може да бъде 100 точки.
Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.
• Две седмици след явяването на сесия на ТОП всеки кандидат-студент получава сертификат по пощата или на своя електронен адрес. Резултатите могат да се проверят и във www.nbu.bg. Сертификатът е документ, който удостоверява личното постижение през дадената изпитна сесия. В него се отразяват тестовият бал по отделните части и раздели, както и общият бал от теста. Сертификатът показва и какъв е процентът на кандидатите с по-ниски постижения от съответната сесия.

Сесии на ТОП за 2010 г.

Записване
Провеждане
срок
място
дата
място
от 25 януари
до 16 февруари
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Видин,
ЛЦ Пловдив
20 и 21  февруари
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 6 април
10 и 11  април
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 1 юни
5 и 6 юни
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 13 юли
17 и 18  юли
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Пловдив
от 30 август
до 8 септември
(за програми с неизчерпан лимит)
11 септември
НБУ – София
ПРИМЕРНИ ТОП ТЕСТОВЕ
ТОП 1

ТОП 2

ТОП 3
ТОП 4