****** 7 КЛАС ******

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА  В   7  клас:

Номер
на урока
Тема на  урока
септември
Начален преговор
1
Рационални числа. Сравняване
2
Действия
3
Пропорции. Представяне на данни чрез кръгова диаграма
4
Геометрични фигури
5
Геометрични тела
6
Цял израз. Действия с изрази
7
Общи задачи. Тестови задачи
Контролна работа
октомври
Цели изрази
8
Тъждествени изрази
9, 10
Формулата (a+b)2=a2+2ab+b2
11
Формулата (a+b)(a-b)=a2-b2
12
Формулата
13
Формулата
14
Общи задачи. Тестови задачи
Контролна работа
15
Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител
16, 17
Разлагане чрез формулите за съкратено умножение
18
Разлагане чрез групиране
19
Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи
20
Общи задачи. Тестови задачи
21
Тъждествено преобразуване на изрази –приложение
22
Цели изрази – обобщение
23
Общи задачи. Тестови задачи.
Самостоятелен контрол.
Контролна работа
Основни геометрични фигури
24, 25
Точка, права и отсечка
26, 27, 28
Лъч, полуравнина и ъгъл
ноември
29, 30
Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави
31
Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави
32
Аксиома за успоредните прави
33, 34
Свойства на успоредните прави
35
Общи задачи. Тестови задачи
Контролна работа
36
Триъгълник
37
Сбор на ъглите в триъгълник
38
Външен ъгъл на триъгълник
39
Общи задачи. Тестови задачи
40
Основни геометрични фигури –
обобщение
41
Общи задачи. Тестови задачи. Самостоятелен контрол
Контролна работа
Уравнение
42
Числови равенства. Свойства
декември
43
Уравнение с едно неизвестно
44, 45
Еквивалентни уравнения
46
Уравнението ax + b = 0
47
Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0
48
Уравнението |ax + b| = c
49
Уравнения, свеждащи се до линейни
50, 51
Линейно параметрично уравнение
52
Общи задачи. Тестови задачи. Контролна работа
53
Моделиране с линейни уравнения
54
Задачи от движение
55
Задачи от работа
56
Задачи от капитал
57
Задачи от смеси и сплави
януари
58
Общи задачи. Тестови задачи
59
Уравнение – обобщение
60
Общи задачи. Тестови задачи. Самостоятелен контрол
Контролна работа
Еднакви триъгълници
61, 62
Първи признак за еднаквост на триъгълници
63
Втори признак за еднаквост на триъгълници
64 ,65
Равнобедрен триъгълник
66, 67
Симетрала на отсечка
68
Трети признак за еднаквост на триъгълници
69
Общи задачи. Тестови задачи
Контролна работа
февруари
70
Перпендикуляр от точка към права
71
Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°
72
Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник
73
Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници
74, 75
Ъглополовяща на ъгъл
76
Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник
77
Общи задачи. Тестови задачи. Контролна работа
78, 79
Построения с линия и пергел
80
Построяване на триъгълник по две страни и ъгъл между тях
81
Построяване на триъгълник по страна и два прилежащи ъгъла
82
Общи задачи. Тестови задачи
83
Еднакви триъгълници – обобщение
84
Общи задачи. Тестови задачи
Контролна работа
март
Неравенства
85, 86
Числови неравенства. Свойства
87
Неравенства с едно неизвестно
88
Еквивалентни неравенства
89
Линейно неравенство с едно неизвестно
90
Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика
91
Неравенства, свеждащи се до линейни
92
Приложение на линейните
неравенства
93
Общи задачи. Тестови задачи
Контролна работа
94, 95
Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
96
Неравенство на триъгълника
97
Построяване на триъгълник по три страни
98
Общи задачи. Тестови задачи
99
Неравенства – обобщение
100
Общи задачи. Тестови задачи. Самостоятелен контрол
Контролна работа
април
Успоредник. Трапец
101, 102
Успоредник. Свойства на страните на успоредник
103
Свойства на диагоналите на успоредник
104
Свойства на ъглите на успоредник
105
Построяване на успоредник
106
Общи задачи. Тестови задачи
Контролна работа
107
Правоъгълник
108
Ромб
109
Квадрат
110, 111
Трапец. Равнобедрен трапец
май
112
Общи задачи Тестови задачи
113
Успоредник. Трапец – обобщение
114
Общи задачи. Тестови задачи. Самостоятелен контрол
Контролна работа
Годишен преговор
115
Цели изрази. Тестови задачи
116
Основни геометрични фигури. Тестови задачи
117
Уравнение. Тестови задачи
118
Еднакви триъгълници. Тестови задачи
юни
119
Неравенства. Тестови задачи
120
Успоредник. Трапец. Тестови задачи
Общи тестови задачи

Един прекрасен сайт за седмокласници: http://math7.info/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

!!! ИЗПИТЪТ    по    МАТЕМАТИКА   ЗА   ПРИЕМ   СЛЕД   7  клас   е   на 30.05.2011 г.

Подробности вижте тук: График за прием след 7 клас

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––