НБУ – 2010

Кандидатстудентският изпит в НБУ е Тест по общообразователна подготовка (ТОП). НБУ предлага няколко сесии на ТОП.
Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.
Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.
На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър). На ТОП обаче се явяват кандидатстващите за магистърска програма „Архитектура“ и магистърска програма „Право“).

Дати за записване и за провеждане на ТОП през 2010 година

Сесии на ТОП за 2010 г.

Записване
Провеждане
срок
място
дата
място
от 25 януари
до 16 февруари
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Видин,
ЛЦ Пловдив
20 и 21  февруари
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 6 април
10 и 11  април
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 1 юни
5 и 6 юни
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 13 юли
17 и 18  юли
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Пловдив
от 30 август
до 8 септември
(за програми с неизчерпан лимит)
11 септември
НБУ – София

ПРИМЕРНИ  ТОП  ТЕСТОВЕ:

ТОП  1

ТОП  2

ТОП  3

ТОП  4

Допълнителна информация на адрес:  http://www.nbu.bg/index.php?l=31

Описание на ТОП

Предназначение на ТОП
• Основната функция на ТОП е да се оцени равнището на общата подготовка на кандидат-студентите в областта на хуманитарните и природо-математическите дисциплини, изучавани в гимназиалната степен на българските училища. Съдържанието на тестовите въпроси от тези области не излиза извън рамките на учебната програма за средните общообразователни училища и техникумите.
• Част от въпросите са свързани и с решаване на практически задачи, разчитане на графики и таблици. С теста се подлагат на проверка и уменията за разбиране на по-сложни текстове, за организиране и анализиране на информацията в тях и за извеждане на обосновани изводи от нея; способността за аргументиране на предположения; уменията за логическо и критично мислене, за осъществяване на асоциативни връзки и аналогии; уменията за работа със значенията на думи и изрази.
Структура на теста и въпросите
• Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в две части: Общообразователна подготовка (по десет въпроса, разпределени в следните раздели: Български език, Литература, История, География, Математика, Физика, Химия и Биология) и Логически въпроси (по десет въпроса, разпределени в раздели Разсъждения и Семантика).
• Въпросите във всички раздели на теста са от типа “въпроси с множествен избор” – съдържат условие, към което са дадени 5 различни отговора. Задачата на кандидат-студента е да посочи най-подходящия отговор.
• По-специфични са текстовете от раздел “Разсъждения”. Най-често те са адаптирани откъси от различни източници: статии от печата, писма, рекламни съобщения, неофициални дискусии и разговори. Те изискват да се прочете текстът, да се разбере информацията, която съдържа, и да се отговори на въпросите към него.
• Само един от предложените отговори е верен и съответства напълно на условието на въпроса.
Изпълнение на теста
• В началото на изпита всеки кандидат-студент получава от квесторите тестова книжка, лист за отговори и лист за чернова.
Тестовата книжка съдържа въпросите и пет алтернативни отговора към всеки от тях. Само един от отговорите е правилен.
Листът за отговори е официален изпитен документ, в който се отбелязват отговорите на тестовите въпроси и саморъчно се попълват данните:
o датата на изпита
o трите имена по лична карта
o единен граждански номер
o кандидатстудентски номер
o вариант на теста
• На листа за чернова се отбелязвате всичко, което е необходимо за правилното решаване на въпросите. Черновата не е официален изпитен документ и написаното на нея не се взема предвид при оценяването на теста.
Продължителност на изпита
• Времето за работа върху теста е 3 (три) астрономически часа. След изтичане на определеното време всички получени изпитни материали, включително и листът за чернова, се предават на квесторите.
• Опитите за преписване по време на изпита и за изнасяне на изпитни материали се санкционират чрез анулиране на изпитната работа.
Резултати от теста
• Всеки правилен отговор носи една точка.
• Сборът от получените точки представлява общият резултат от ТОП, който е един от балообразуващите компоненти в класирането.
• Общият резултат от ТОП се изчислява като сума от резултатите от различните раздели на теста. Тъй като обемът на теста е 100 въпроса, максималният общ резултат може да бъде 100 точки.
Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.
• Две седмици след явяването на сесия на ТОП всеки кандидат-студент получава сертификат по пощата или на своя електронен адрес. Резултатите могат да се проверят и във www.nbu.bg. Сертификатът е документ, който удостоверява личното постижение през дадената изпитна сесия. В него се отразяват тестовият бал по отделните части и раздели, както и общият бал от теста. Сертификатът показва и какъв е процентът на кандидатите с по-ниски постижения от съответната сесия.

Сесии на ТОП за 2010 г.

Записване
Провеждане
срок
място
дата
място
от 25 януари
до 16 февруари
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Видин,
ЛЦ Пловдив
20 и 21  февруари
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 6 април
10 и 11  април
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 1 юни
5 и 6 юни
НБУ – София, ЛЦ Пловдив
до 13 юли
17 и 18  юли
НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Пловдив
от 30 август
до 8 септември
(за програми с неизчерпан лимит)
11 септември
НБУ – София
ПРИМЕРНИ ТОП ТЕСТОВЕ
ТОП 1

ТОП 2

ТОП 3
ТОП 4